Прессъобщения

Учредителен акт на Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“

Учредителен акт на Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ Учредителен акт на Фондация „Да говорим заедно“   Днес, на 12.08.2022 г., в гр. София Долуподписаният Мимо-Гарсия Стоянов Груев с ЕГН ********** с л.к. № ********, изд. на _____________ от _________________ учредявам Фондация „Да говорим заедно“, дарявайки сумата от 50 лв. Общи положения Фондация Да говорим заедно наричана по-долу …

Continue Reading