Учредителен акт на Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“

Учредителен акт на Фондация „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“

Учредителен акт на Фондация Да говорим заедно

 

Днес, на 12.08.2022 г., в гр. София

Долуподписаният Мимо-Гарсия Стоянов Груев с ЕГН ********** с л.к. № ********, изд. на _____________ от _________________ учредявам Фондация „Да говорим заедно“, дарявайки сумата от 50 лв.

Общи положения

 1. Фондация Да говорим заедно наричана по-долу за краткост Фондацията, е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
 2. Фондацията ще извършва дейност в частна полза.
 3. Фондацията се учредява за неопределен срок.

Наименование

 1. Фондацията ще осъществява дейността си под наименованието Фондация „Да говорим заедно“. Името на фондацията ще се изписва с латински букви, както следва „Let’s talk together“ Foundation.

Адрес

 1. Седалището и адресът на управление на Фондацията са в град София, район „Оборище“.

Цели, средства и дейност

 1. Целите на Фондацията са, както следва:
 • Поддържане на платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ за деца и възрастни „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“;
 • промяна на предразсъдъците спрямо хората с психични разстройства;
 • възпитаване на толерантност и работа в посока предотвратяване на сексизма и хомофобията;
 • постигане на недискриминационна среда в обществото.
 1. Средствата, с които Фондацията ще постига своите цели, са:
 • Създаване на текстово, аудио, видео съдържание, посветено на теми като детската агресия, аутизма, афазията след инсулт, осиновяването, дислексията, сексуалната ориентация, здравословното отслабване, медийната грамотност, домашното насилие;
 • организиране на събития.
 1. Предметът на дейност на Фондацията е: Поддържане на платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ за деца и възрастни „ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО“ .
 2. фондацията ще извършва стопанска дейност, както следва: Организиране и провеждане на събития, курсове, семинари с платен вход.

Организационна структура и органи

 1. Фондацията се управлява и представлява в отношенията си с трети лица от управител, който има правомощията, предвидени за едноличен орган на фондацията в ЗЮЛНЦ.
 2. Управителят на фондацията се избира за мандат от 5 години с възможност за преизбиране и има правомощията съгласно ЗЮЛНЦ.

Имущество

 1. Имуществото на Фондацията се състои от учредителното дарение, както и от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.
 2. Източниците на средства на Фондацията са дарения от физически и юридически лица, спонсорство, субсидии от други организации и други, позволени от закона начини.
 3. Средствата на Фондацията не могат да се използват за други цели, освен посочените в Учредителния акт, с оглед извършваната от Фондацията обществено полезна дейност.
 4. Решенията за разпореждане с недвижимото имущество, собственост на Фондацията, се вземат от Управителния съвет с мнозинство от всички членове.
 5. При ликвидация на Фондацията, имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от управителния орган, а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора.

Прекратяване

 1. Фондацията се прекратява по решение на своите органи или по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

17.1. При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Преходни и заключителни разпоредби

17.2.      Настоящият Учредителен акт може да бъде изменян и допълван посредством решение на органите на фондацията съобразно ЗЮЛНЦ.

17.3.      За неуредени в този Учредителен акт случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Учредител_____
МИМО-ГАРСИЯ СТОЯНОВ ГРУЕВ

Вашият коментар